全部年份 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年

Orange Rouge 照片 1  关注 0

Good Smile Company與Max Factory聯手打造的全新「男性角色專門品牌」。 活用雙方的強項,以推出多樣化商品與服務為目標。